TEORİLERDEKİ ÇELİŞKİLER. Prof.Dr Uğur Kaynak

TEORİLERDEKİ ÇELİŞKİLERBir doğal olay açıklanırken kırk adet yanlış açıklama (teori) üretilebilir. Ancak bu doğal olayı tam anlamıyla hiç (ama hiç!) yanlış vermeden açıklayabilen sadece bir adet teori vardır. Artık o, teori olmaktan çıkıp “Doğa Yasası” olur…Diğer bir değişle bir teorinin içerisinde doğal fenomenle ufak tefek çatışmalar yapan olgular varsa ve bu zıtlıklar eğer bütün bilim alemince hoş görülüyorsa, buna kamuyu da, kendini de kandırmak denilir. Çaresizliktir!Yüzlerce yıldan beri yerbilimsel ve gökbilimsel doğal yasa dediğimiz teorilerdeki çelişkilere bakınız:1. Yerküremizin 2890 km derinliklerinde, Manto – Çekirdek Sınırında yer alan (Ca,Fe)TiO3 bileşimindeki Perovskit’in, oradaki hesaplanan basınç altında ergime sıcaklık derecesinin, ergimiş demirinkinden daha yüksek olduğu ispatlanmıştır. Yani çekirdeğin ergimiş demirinin derinliklerinde minimal kalınlıklı bir manto katmanının olması gerekmekteydi. O zaman nasıl olur da konveksiyon katmanlaşması işleviyle demir nikel eriyiği o derinliğe inerken manto’ya izin vermiyor?2. Demir – Nikel eriyiğinin içerisinde %5 oranında kükürt olabileceğini işaret eden meteoritler ele geçmiştir. Bu meteoritler Widmansatten Pattern denilen bir kristal yapıya sahiptir. Bu yapı en azından 200 km kalınlıklı bir manto katmanının altında saklanan bir Terrestrial Çakirdekle açıklanabilir. Yani bizim gezegenimizin çekirdeğini de temsil ediyor demektir. O zaman nasıl oluyor de kükürt gibi son derece düşük yoğunluklu bir mineral, konveksiyon katmanlaşmasıyla çekirdeğe inebiliyor?3. Chondritik meteoritlerde de çoğunlukla perovskit denilen bir minerale rastlanılır. Bilim adamları bu minerali laboratuarda sentezlediklerinde, yaklaşık 2000 km derinlikteki basınç ve 3000 derece sıcaklık altında ancak bunu başarmışlardır. Yerkabuğunun da, özellikle kimberlit bacası dediğimiz çok derinlerden gelen magma ürünü taşlarının içerisinde de perovskite rastlanılmaktadır. Ay Perovskitinin ilk kristallenme, yani soğuyup katılaşma yaşı 3.6 milyar yıl olarak ölçülmüştür. Buna göre Güneş Sistemimizin oluşumundan 1 (bir) milyar yıl sonra, Ay ergimiş ve üstelik 3000 derecelik dıcaklıklara ulaşmış oluyor ki böyle bir durum olası değildir. O zaman nasıl olur da AY’dan getirilen bazaltların içerisinde perovskit bulunabilir? Ay’da, 2000 km derinlik ve 3000 derece sıcaklık kotarılamaz…4. AY’dan getirilen regolitlerin içerisindeki Titanyum miktarı, yerküreninkinden iki kat daha fazladır. Gümüş miktarı ise 20 kat fazladır. O zaman nasıl oluyor da AY, Yerküreden kopmuş oluyor?5. AY’ın sadece bize bakan ön yüzünde katılaşmış bazalt ovaları yer almaktadır. Ayın arkasını da dolanarak alınan fotograflara baktığımızda, arka yarısında hiç (ama hiç!) Lav ovalarının olmadığı görülmektedir. O zaman nasıl oluyor da AY, tümden ergimiş bir evre geçirmeden astronomik denge şekli olan revolüsyon elipsoidi biçimini alıyor? Nasıl oluyor da AY’ın ön yüzünün yarıçapı, arka yüzünün yarıçapından büyük oluyor?6. Nasıl oluyor da Venüs -243 günlük Ters revolüsyona sahip oluyor? Bütün klasik Güneş Sistemi Oluşum Teorilerine göre, her şeyin nebulasından üretilen Güneş Sisteminin açısal momentumuna ne oldu? Doğa (momentumun korunumu) yasası Venüs için iptal edilemez!Bu altı adet çelişkiden sadece herhangi birini ele alırsak, bütün Monistik veya Dualistik Gezegen Oluşum Teorilerini çöpe atmak gerekir…

İçeriklerimizi beğendiyseniz paylaşarak bize destek olabilirsiniz.