Dernek Tüzüğü

911 ARAMA KURTARMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ DERNEĞİN ADI:MADDE1:
Derneğin adı, “911 Arama ve Kurtarma Derneği” dir.Kısa adı, “911 Arama Kurtarma” dır.Yasalar izin verdiği takdirde ismini değiştirebilir.

MERKEZİ:
MADDE 2:
Dernek Merkezi Bandırma’ dır.Dernek ilğili mevzuat çerçevesinde; “Dernek Yönetim Kurulu” ile yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya temsilcilikler açabilir, merkez adresini değiştirebilir, şubeler kurmuş ise dernek merkezini bu şubelerden birine taşıyabilir, taşınır ve/veya taşınmaz mallarını yeni merkeze yönlendirebilir.
MADDE 3:
DERNEĞİN AMACI:
Derneğin amacı, her türlü koşulda her tür canlıyı tehlike ortamından uzaklaştırmak, her türlü sportif kaza, kaybolma, mahsur kalma, yangın, trafik kazası, insan unsuru ön planda olmak üzere her türlü canlının kurtarılması ve yaşamının devamını sağlamaya çalışmak, yurt içinde ve dışında doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren her türlü olaylarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede kurtarılabilmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun birim elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek ekibin en kısa sürede olay yerine gitmesini sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak gerek üyelerine,gerek üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar,eğitim kurumları ile sahışlar’a ilk yardım/arama kurtarma doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, konusu ile ilğili tatbikatlar yapmak, aynı amaçla kurulmuş olan ve/veya kurulacak olan yurt içinde ve yasal izin alındığında yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, 911 Arama ve Kurtarma Derneği’ nin maddi giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda iş birliği yaparak bu konuda hizmet etmek, ihtiyacı olan insanlara gıda, yiyecek ve tıbbi malzeme sağlamak, giyecek (yasa ile yasaklanmamış) kitap yardımlarında bulunmak, ihtiyac duyulduğu takdirde afet bölgelerinde prefabrik binalar yapmak, halka derneğin tanıtımının daha etkin yapılabilmesi için halka açık yasa ile belirlenmiş meydanlarda tatbikatlar ve gösteriler yapmak.Ana yasamızda belirlenmiş bütün özellikleri kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla ülkemizde boşluğunu gördüğü tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamu oyu oluşturma, toplum bilinçlendirme, tüzük içerisinde belirtilen konular ile ilgili filmler hazırlama, yayınlama/yayınlattırma benzeri çalışmalar yapmak.Deniz, göl vb yerlerde meydana gelen kazalarda en kısa zamanda amatör bir ruh ile profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa zamanda ulaşarak kurtarma çalışması yapmak, boğulma vakalarında dernek içerisinde oluşturulan su altı arama ve kurtarma birimini devreye sokarak boğulan kişilere ulaşarak yetkililere teslim etmek, olası deniz, göl vb yerlerde meydana gelen kazalarda etkin bir şekilde yardıma koşmak, devletin resmi birimlerine bu konularda da yardımcı olmaktır.Uçak kazası, maden göçüklerinde etkili ekiplere yardımcı olmak derneğin amaçları arasındadır.DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR:
MADDE 4:
Derneğin çalışma biçimi arama ve kurtarma gerektiren tüm konularda ihbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak alınan her ihbar ile arama ve kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, operasyonlara katılacak ekibi en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi/veya kişilerin yetişmesini sağlamak, ekipdeki her kesin operasyonlarda yapılacak olan hareket tarzını öğrenmelerini, afet vb olaylarda kullanılan araç ve gereci nasıl kullanılması gerektiğini öğretmek, operasyona katılacak olan kişilerin her hangi bir olay anında kendilerinin başlarına gelebilecek kazalara karşı kaza siğortası yaptırmak, özel kurum ve resmi dairelerde çalışanların yasal olarak izinli sayılmalarını sağlamak .

MADDE 5:
Dernek çalışma alanları doğrultusundaArama ve kurtarma faaliyetlerine katılabilecek gönüllü kişileri saptamak bu kişilere gerek Yurt içinden gerekse Yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek/almak ve seminerler düzenlemek, tatbikatlar yapmak.İlgi alanı içerisinde kalan konularda araştırma yapmak araştırma yaptırmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir.Devlete ait tüm kuruluşlara yardımcı olmak (Askeri ve Sivil), ilişki kurmak.Spor vb. konularda faaliyet gösteren federasyonlarla ilişkiler kurmaktır.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER:
MADDE 6:
1.Yurt içi ve dışından miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka model, resimlere know-how gibi gayri maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve gerektiğinde fesih edebilir.
2.Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir, kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler irtifak hakları tesis ve bunları tecdit, temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmeleri devr alabilir veya devredebilir, taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçlarına yönelik harcayabilir, araç ve gereç satın alabilir.
3.Dernek mal varlığına giren bir yada birden çok taşınmaz mal/veya gelirlerini dernek amaçları doğrultusunda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla elde ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir amaçları doğrultusunda menkul değerler alabilir değerlendirip satabilir.
4.Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yasal izin alındığında yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir bu yardımı alabilmek için anlaşmalar yapabilir gerek gördüğünde ve/veya Misaki Milli sınırlarına, Ülke birlik ve beraberliğine tehtit unsuru taşındığına dair tespitlerde bulunduğunda yardımın konusu ne olursa olsun reddedebilir, bu anlaşmaları fesh edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir.
5.Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve yasal izin alındığında, yurt dışındaki dernekler, vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, bunlardan yardım alabilir, bu yardımları alabilmek için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmalar Ulusal birlik ve beraberliğe, Misaki Milliye zarar getirdiğini hissettiği/tespit ettiği anda yardımın konusu ne olursa olsun fesh edebilir.Taşınmaz malların irtifak,i ntifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi malların gayri ayni haklarını kabul edebilir.
6.Medeni kanun hükümleri gereğince kar ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayri menkuller üzerinde her türlü ayni ve sahşi irtifaklar tesis edebilir ve bunları kullanabilir olan yada olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir, derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.
7.Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk vb sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesh edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren eğitim merkezleri açabilir.
8.Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika proğramlarına, tatbikatlara gönderebilir, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.
9.Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan ve sair ilğili mercilerden yasal izin almak koşulu ile ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzur evi, sağlık kurumları, eğitim ve kültür merkezleri, faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir işletebilir.Her türlü kara, deniz ve hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt dışında dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.
10.Dernek amacı doğrultusunda dergi, gazete, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alındığında görsel ve işitsel medya ve iletişim kanalları ve araçları ile ilğili olarak radyo ve televizyon vb istasyonları kurarak, amaçları doğrultusunda yayınlar yapabilir, sair radyo ve televizyon kanalları için amaçları doğrultusunda proğramlar hazırlayabilir.Dernek yararına, yardım amaçlı , konserler düzenleyebilir.
11.Derneğin asıl amacı olan arama ve kurtarma çalışmalarında iletişimi sağlamak amacıyla yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak, kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten, role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir, benzeri telekominikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilere telsiz/telekominikasyon eğitimi verebilmek ve derneğin operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.
12.Dernek Arama Kurtarma faaliyetleri yanında Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak, kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla Arama ve Kurtarma Misyonunu şiar edinmiş sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile ülkemizde boşluğunu eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, bröşür ve bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.Dernek, “Atatürk İlke ve İnkılâpları” na bağlı kalacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
13.Yurt içi ve dışı arama ve kurtarma örgütleri ile geçerli olan kanunlar çerçevesinde ilgili maddeleri yerine getirerek dayanışma halinde olarak teknik ekipman, fiili, lojistik yardım ve eğitim desteği alışverişi yapar.
14.Üyelerinin,yakınlarının veya derneğin düzenleyeceği kar amacı gütmemek koşulu ile eğitim kampları kurar, kurslar açar, çay, kermes, defile, gezi, piknik vb etkinlikler düzenler.Üyelerinin ve yakınlarının daha ucuz ve kaliteli mal alabilecekleri, daha ucuza konut edinebilecekleri kooperatifler kurar.
15.Dernek faaliyetlerinde kullanılmak üzere veya isteyen kişilere arama kurtarma köpekleri yetiştirmek üzere köpek bakım ve üretim merkezleri kurar.
16.Belediyelerin tasarrufunda bulunan iş yerlerinden bir veya bir kaçının işletmesini dernek amaçlarında kullanılmak, derneğe gelir sağlamak amacıyla kiralayabilir, satın alabilir.Gerek gördüğü taktirde bir işletmeciye denetimi dernek yönetiminde olmak üzere verebilir.

DERNEK ÜYELİĞİ:
MADDE 7:
1.Gönüllü Üyelik, Asil Üyelik,ve Onur Üyeliği’ dir.
2.Gönüllü Üye ve Asil Üye: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.
3.Onur Üyesi: Onur Üyesi, Asil Üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplum içerisinde sevgi, saygı duyulan kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu önerisi, Merkez Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.

ÜYE OLMA:
MADDE 8:
Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi derneğe üye olabilir.Gönüllü üyelik başvurusu Merkez Yönetim Kurulu yada Şube Yönetim Kurulu Üyeleri’ nden birisi ile Dernek Üyeleri’ nden birisinin önerisiyle yapılır.Yönetim Kurulu Üyelik istemini, Gönüllü Üye Giriş Formu’ ndaki bilgileri değerlendirip 30 gün içerisinde karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.Gönüllü Üyeler arzu ettikleri takdirde birim başkanlarının önerisi Merkez Yönetim Kurulu’ nun kararı ile en az 1 yıl gönüllü üyelikte bulunmuş olmak koşulu ile derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler Asil Üye olabilir.Ancak en az iki Asil Üye’ nin önermesi ve Yönetim Kurulu kararı gereklidir.Şube Yönetim Kurulu üyeliğe uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim kuruluna gönderir.Şube Üyeliği, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile tamamlanır.Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre, “Üyelik Kartı” verilir.Türkiye’ de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler karşılıklı olmak koşulu ile derneğe üye olabilirler.Onur Üyeleri’ nde bu koşul aranmaz.

ONURSAL BAŞKANLIK:
MADDE 9:
Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan toplumda sevgi ve saygı duyulan derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan, dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler, Yönetim Kurulu’ nun önerisi ve Merkez Genel Kurulu’ nun kararı ile “Onursal Başkan” seçilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:
MADDE 10:
Üyelikten Çıkma: Her üye Merkez Yönetim Kuruluna altı ay önceden verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir.Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını ve derneğe ait forma, tişört, derneğe ait kimlik vb dernek yönetimine teslimi zorunludur.Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleride kendiliğinden son bulur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
MADDE 11:
1.Merkez yada Şube Disiplin Kurulu’ nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
2.En az 3 aylık aidatını ödemeyenler,
3.Dernekler yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler
4.Üyelik formunda gerçek beyanlarda bulunmayanlar
5.Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması, Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır, bu kurulun görüşü Şube Yönetim Kurulu’ nailetilir.Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kuruluile üye kaydı silinir.Üçüncü maddeye göre üyelikten çıkarılanlar çıkartma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur se yeniden üyeliğe alınabilirler. 1.ve 4.’üncü maddelere göre çıkartılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.2.maddeye göre üyelikten çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.Hangi nedenden olursa olsun üyelikten ikinci kez çıkartılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

ÜYELİK HAKLARI:
MADDE 12:
Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.Gönüllü Üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir.Gereken koşulları içermek kaydı ile derneğin, dernek tüzüğünde belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olmaktır.Yükümlülükleri ise oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklerine ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içerisindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.Gönüllü üyenin seçme ve seçilme hakkı yoktur.Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur.Ancak isterlerse ödeyebilirler.Üye aidatları, aylık 10 YTL, senelik 120 YTL ‘dir. Asil Üye: Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir.Gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktatır.Yükümlülükleri ise, oluşturulan ya da oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve Genel Kurul toplantılarına katılma, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.Onur Üyesi: Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur.Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.Her asil üyenin Genel Kurul’ da bir oy hakkı vardır.Oylar bizzat kullanılır.Çıkan veya çıkarılan üye dernek mallarında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI:
MADDE 13:
A: MERKEZ:
a. Merkez Genel Kurulu
b. Merkez Yönetim Kurulu
c. Merkez Denetim Kurulu’dur.

B: ŞUBE
a. Şube Genel Kurulu
b. Şube Yönetim Kurulu
c. Şube Denetleme Kurulu’ dur.
Merkez Genel Kurul veya Merkez Yönetim Kurulu’ nca gerekli görülen birimler kurulur.Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir.

MERKEZ GENEL KURUL:
MADDE 14:
Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili organıdır.Merkez Genel Kurulu, derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu merkezde kayıtlı bulunan üyeler ile Şube Başkanları ve Şubeleri temsil eden delegelerden oluşur.Şubelerde bulunan her 10 kişi için bir delege toplantıya katılır.Delege oyunu bizzat kendisi kullanır.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI:
MADDE 15:
Merkez Genel Kurulu, en geç iki yılda bir Nisan ayı içinde olağan olarak toplanır.Merkez Genel Kurulu zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağrılır.Ayrıca:
1.Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu
2.Merkez Yönetim Kurulu’ nun gerek gördüğü konularda alacağı karar
3.Merkez Denetleme Kurulu’ nun alacağı karar
4.Merkez Yönetim Kurulu’ nun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın), üye tam sayısının altına düşmesi de bir çağrı nedenidir.

ÇAĞRI USULÜ:
MADDE 16:
Genel Kurul Toplantısı’ na hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler.Üyelere toplantıdan on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati,yeri ve gündemi yazılı olarak üyelere bildirilir.İstendiği takdirde yerel bir gazetede de ilan edilerek bildirilebilir. Toplantıda çoğunluk sağlanmasa ikinci toplantının bir haftadan erken olmaksızın erteleneceği gün de belirtilir.Bu konuların tümü toplantıdan 15 gün önce Kaymakamlığa bildirilir.Merkez Genel Kurul Toplantısı, delegelere duyurulmak üzere ayrıca Şubelerine de yazı ile bildirir.Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak delegeleri gösteren liste de eklenir. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir ilanla üyelere yazılı ve sözlü olarak duyurulur.Yeni toplantı en geç iki ay içinde yapılır.

TOPLANTI YERİ:
MADDE 17:
Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde toplanamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE 18:
Merkez Genel Kurul, tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla yapar.Erteleme üzerine yapılan ikinci bir toplantıda Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ:
MADDE 19 :
Merkez Genel Kurul Toplantısı ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır.Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.Birinci toplantıda yeter sayı sağlanmasa bir tutanak tutularak toplantı ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.Yeterli sayıda üye katılması konumunda toplantı Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir katip seçilerek, “Divan Heyeti” oluşturulur. Toplantıyı, “Divan Başkanı” yönetir.Toplantıya ilişkin tutanak, “Divan Heyeti” tarafından imzalanarak Merkez Yönetim Kurulu Başkanı’ na verilir.Hükümet Komseri’ nin toplantıya katılmaması toplantıyı erteleme nedeni değildir.Toplantıda yalnız gündemindeki konular görüşülür.Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi ile belirtilen, önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.

MERKEZ GENEL KURULU’ NUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 20:
1.Yönetim ve Denetim Kurulu’ nun seçimi.
2.Tüzük değişikliğine karar vermek.
3.Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurulların ibrası.
4.Merkez Yönetim Kurulu’ nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi aynen veya değiştirilerek kabulü.
5.Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kurulu’ na yetki vermek.
6.Federasyon veya konfederasyona katılmak ve ayrılmak.
7.Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması (gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)
8.Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek.
9.Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek.
10.Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak katılım payını belirleme ve ödeme konularındaMerkez Yönetim Kurulu’ na yetki vermek.
11.İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve dernek tüzüğünde, Merkez Genel Kurulu’ nca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek.
12.Derneğin feshine karar vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ:
MADDE 21:
Dernek organlarının seçimi, gizli oy ve açık sayımla yapılır.Tersine bir Merkez Genel Kurulu kararı olamadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Merkez Genel Kurulu kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır.Ancak derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilğili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

MERKEZ YÖNETİM KURULU’ NUN OLUŞMASI:
MADDE 22:
Merkez Yönetim Kurulu, 7 asil, 7 yedek üyeden oluşur.Genel Kurulda gizli oyla seçilir.İlk toplantıda görev bölümü yapar.Görev süresi 3 yıldır.Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULU’ NUN GÖREVLERİ:
MADDE 23:
Merkez Yönetim Kurulu’ nun görevleri şunlardır:
1.Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu Üyesi’ ne yetki vermek.
2.Gelir ve gider hesaplarını,bilançoyu yapmak,Merkez Genel Kurulunun onayına sunmak, bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurulu’ na sunmak.
3.T.C. vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmesi konumunda valilik makamına bildirmek.
4.Derneğin çalışma alanlarının düzenlediği tüzüğün 5.inci maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak.
5.İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek. 6.Sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kira
ya vermek( yasal koşullar yerine getirilerek)
7.Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak.
8.Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek.
9.Merkez Genel Kurulu’ nu gerektiğinde olağan üstü toplantıya çağırmak.
10.Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak.
11.Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak.
12.Dernek Merkez Disiplin Kurulu’ nun görüşü alınarak dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyeleri üyelikten çıkarmak.
13.Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı alma ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak.
14.Genel Kurul’ da alınan kararları yürütmek.
15.Dernek adına basılan ve kamu oyuna açıklamada bulunma kararı almak. Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak.
16.Merkez Genel Kurulu’ nun verdiği karar ve yetkiye istinaden, yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak ve yetkiler vermek.
17.Şubeler arası ve Şube-Merkez iletişimi sağlamak amacıyla bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek.
18.Yasa tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek

MERKEZ DENETİM KURULU’ NUN OLUŞMASI:
MADDE 24:
Merkez Denetim Kurulu, 3 asil-3 yedek üyeden oluşur.Görev süresi, 3 yıldır.

MERKEZ DENETİM KURULU’ NUN GÖREVLERİ:
MADDE 25:
Merkez Denetleme Kurulu’ nun görevleri;
1.Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya en geç, 6 aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Merkez Yönetim Kurulu’ na bildirmek.
2.Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kurulu’ na bildirmek.
3.Merkez Genel Kurulu’ nun bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim Kuruluna baş vurmak, toplantı gerçekleşmesse, toplantının yapılması için yerel sulh hukuk hakimliğine baş vurmak.

İÇ DENETİM:
MADDE 26:
Merkez Denetim Kurulu, dernek tüzüğü ve dernekler yasası doğrultusunda, derneğin denetimini yapar.Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ:
MADDE 27:
Merkez Genel Kurul Seçimi yapıldıktan sonra, 7 gün içerisinde Merkez Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri’ nin ad, soyad, baba adı, doğum yeri, günü meslekleri ve ikametgâh adresleri kaymakamlığa bildirilir.

ŞUBE:
MADDE 28:
1.Şube Genel Kurulu
2.Şube Yönetim Kurulu
3.Şube Denetleme Kurulu’ dur.

ŞUBE GENEL KURULU:
MADDE 29:
Şube Genel Kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur.Şube Genel Kurulu, olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul Toplantısı’ ndan en az 30 gün önce bitirmek zorundadır.Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz.Şube Genel Kurulu’ na Merkez Yönetim Kurulu’ nca en az bir üye gözlemci olarak gönderilir.Şubelerin Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Genel Kurul Delegeleri’ ni seçer.Şube Yönetim Kurulu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, adaylar arasında 5 asil-5 yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, 3 asil-3 yedek üyeyi, Denetleme Kurulu için seçer.Yasalarda ve dernek tüzüğünde Genel Kurul’ da yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.Şube Genel Kurulu en geç 3 yılda bir toplanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU:
MADDE 30:
5 asil, 5 yedek üyeden oluşur.İlk toplantıda görev bölümü yapar.Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kurulu’ na bildirmekle yükümlüdür.Şube Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernekler yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulu’ nun görüşünü alarak karar almak üzere Merkez Yönetim Kurulu’ na gönderir.

ŞUBE DENETLEME KURULU:
MADDE 31:
Şube Denetleme Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur .Merkez Denetleme Kurulu’ nun işleyiş kuralları, Şube Denetleme Kurulu içinde geçerlidir.

GELİRLER:
MADDE 32:
Dernek Gelirleri:
1.Üye aidatları,
2.Mal varlığından elde edilen gelirler,
3.Banka faizleri, devlet tahvili vb gelirler,
4.İşletme gelirleri
5.Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlardır.
6.Dernekçe yapılan yayınlardan düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, kermes, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
7.Dinlenme yeri, kitaplık, okul, kurs, yurt, kamp, lokal ve tesisleri işletmesinden elde edilen gelirler,
8.Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
9.Devletin, İl Özel İdareleri’ nin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
10.Dernek amacını gerçekleştirmek için tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler,
11.Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
12.İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler, gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi kuruluş dernek ve vakıfların yapacağı ayni ve nakti bağış ve yardımlar.

ÜYELİK AİDATI:
MADDE 33 :
Asil üyelik aidatı yıllık 120 YTL’ dir.Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.Üyeler bulundukları şubelere veya merkeze aidatlarını öderler.Şubeler, her yılın ilk 3 ayı içerisinde aldıkları yıllık üye aidatlarının % 10 ‘unu merkez hesabına aktarırlar.Yeni şubeler ödemelerini kuruluşlarından bir yıl sonra yaparlar.

DERNEK DEFTERLERİ:
MADDE 34:
Dernek Defterleri;
1.Karar Defteri,
2.Üyelik Kayıt Defteri,
3.Giden ve Gelen Evrak Kayıt Defteri,
4.Gelir-Gider Defteri,
5.Bütçe- Kesin Hesap ve Bilanço Defteri,
6.Demirbaş Defteri,
7.Alındı Belgesi Kayıt Defteri’ dir.

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ:
MADDE 35:
Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi ve işletme kurabilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME:
MADDE 36:
Dernek, amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurul Kararı ile edinebilir.Satın alınan ve bağış ya da vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, dernek adına tapuya geçirilmesinden başlayan 3 ay içinde İçişleri Bakanlığı’ na bildirilir.

SANDIK KURULMASI:
MADDE 37:
Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.

LOKAL AÇILMASI:
MADDE 38:
Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alınarak lokaller açabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
MADDE 39:
Genel Kurul, toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.

FESİH ve SONUÇLARI:
MADDE 40:
Genel Kurula, üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile fesh’e karar verilebilir.Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile fesh’e karar verebilir.Fesh edilebilir ise 3 kişilik bir Tasfiye Kurulu oluşturulur.Tasfiye Kurulu, 3 ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar.Mal varlığı Genel Kurul’ un karar vereceği bir derneğe veya vakfa, yoksa Sivil Savunma üdürlükleri’ nin, İtfaiye Teşkilatları’ nın önereceği İl veya İlçelerde bulunan 3 teşkilatına verilir.

YABANCI DERNEK, KULÜP VE KURULUŞLAR İLE İLİŞKİ:
MADDE 41:
Dernek tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyete bulunabilir ve yurt dışında şube açabilir.Bakanlar Kurulu’ nun izniyle yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.

TÜZÜKDE HÜKÜM OLMAMASI:
MADDE 42:
Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile “Medeni Yasa, Dernekler Yasası, Diğer Yasalar, Tüzükler ve Yönetmeliklere” göre sorun çözülür.